Yönetim

EKİM 2023 MECLİS TOPLANTISI

            T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.10.2023
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ    : 16:00

                                      2023 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 2024 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi.
6- 2024 yılı Belediye Vergi, Harç ve Tarifelerin görüşülmesi.
7- İlçemiz, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Merkez Caddesinin tamamının İçkili Yerle Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Hacıveli Mahallesi Çukurdeğirmen mevkii 506112 ada 242 parseldeki tarla vasıflı aşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılması hususunun görüşülmesi.
9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2023 tarih ve 23480 sayılı yazısının ekinde sunulan Mülkiyeti Belediyemize ait ada, parsel ve nitelikleri belirtilen taşınmazların 6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 5.fıkrası gereğince teminat olarak gösterilmesi hususunun görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yenifoça sınırları içerisinde, karayolları kamulaştırma projesi ve kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.
11- İlçemiz, Bağarası 34 ada 7 – 15 ve 16 numaralı parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait bir taşınmazla takas talebinin veya kamulaştırılma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- Dilek ve Temenniler.
13- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
14- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

   Fatih Gürbüz
   Foça Belediye Başkanı