Sosyal Hizmetler

Çocuk Evi

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
- Çocuk Evi: 812 19 96
- Foça Belediyesi: 812 11 27 - 812 23 11

OKULUMUZ HAKKINDA

Kuruluş :                                                                                                                    ,

11 Eylül 1992'de kuruldu. 22 yıldır 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim verilmektedir.(36-72 ay arası)

Amacımız :

Gelişim kuramcılarına göre, insan gelişiminin %80’i 0-6 yaşta tamamlanmaktadır. İnsanoğlu;

bir daha, yaşamının hiçbir döneminde bu dönemde olduğu kadar HIZLA gelişmeyecektir.

Çocuklar gelişimlerinin bu denli hızlı olduğu okulöncesi dönemde; bedensel, bilişsel,

duygusal ve dilsel yönden kendi gelişim hızları içinde desteklenmelidir. Öğrencilerimizin;

başarılı bir geleceğin ilk adımım atacağı çocuk evimizde “etkin öğrenme ortamında, özgüveni

yüksek, sağlıklı, mutlu, yaratıcı, üretken ve problem çözücü bireyler olmalarını desteklemek”,

temel amacımızdır.

Okul - Aile İşbirliği Çalışmalarımız :                                            

- Okulumuzda “Ana-Babanın Eğitime Katılımı”na büyük önem verilir. Öğrencilerimizin okula başladığı ilk günlerden itibaren ana-babaların eğitime katılımları desteklenir. Evde çocukları ile birlikte nitelikli zaman geçirmeleri için düzenli olarak etkinlikler verilir. Ana-Babaların çocuklarının gelişim durumlarından düzenli olarak haberdar olabilmeleri için çocukların gelişim raporları aileleri ile paylaşılır. Çocukların okuldaki günlük etkinliklere katılımları, video ve fotoğraf cd si olarak ailelere verilir.

Akademik Çalışmalarımız :                                                 

1993 yılından beri, Çocuk Evimiz'de yapılan eğitim etkinlikleri, akademik çalışmalara    dönüştürülerek, uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlarda bildiri olarak sunulmuş ve yayınlanmıştır. Okulöncesi eğitim dergilerinde birçok makalemiz yayınlanmıştır.
- 1998 Nisan’da “Okul öncesi eğitimde Orf öğreticisi temelinde müzik ve hareket uygulamaları” konulu Prof. Dr. Ulrike JUNGMAİR'in verdiği workshopa katılındı.
- 1999 Mart'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği “Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar” konulu sempozyuma katılındı.          
- 1999 Haziran’da Çocuk Evi’nin açtığı sergiye Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Genel Müdürü Özcen Demir katılarak incelemelerde bulundu.
- 2000 Nisan’da Tübitak yayınlarından “Bilim-Çocuk”dergisinde Foça Belesiyesi Çocuk Evi ile ilgili kısa bir makale yayınlandı.            
- 2000 Haziran’da “Yaşadıkça Eğitim” dergisinde “Okul Öncesinde Neden Etkin Öğrenme” konulu makale yayınlandı.
- 2000 Ağustos’ta “Etkin Öğrenme, Öğrencinin Öğrenme İsteğinin Artırılması” konulu seminere katılındı.
- 2000 Ağustos'ta “Temel Etkin Öğrenme Yöntemleri” konulu seminere katılındı.
- 2000 Ağustos'ta “Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulamaları, Soru Stratejileri ve Soru Düzeyleri, Okulda Disiplin Modelinin Çözümlenmesi ve Yeni Disiplin Modelinin Çözümlenmesi ve Yeni Disiplin Modeli Kurmak” konulu Doç. Dr. Ziya SELÇUK'un verdiği seminere katılındı.
- 2002 Ekim'de Gazi Üniversitesi ile Milli Eğilim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu”nda poster sunuldu.
- 2003 Mart’ta “Yaratıcı Etkinlikler, Yaratıcı Drama ve Orf” konulu workshopa katılındı.
- 2003 Haziran'da Ankara Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Yaratıcı Drama Semineri”ne katılındı.
- 2003 Ekim’de “OMEP DÜNYA KONSEY TOPLNTISI VE KONFERANSI”nda bildiri sunuldu.
- 2003 Temmuz’da Uluslararası “1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ”nde poster sunuldu ve sempozyum kitabı yayınlandı.
- 2003 Kasım’da “Çoluk Çocuk” dergisinde, proje yaklaşımı ile ilgili Çocuk Evi’nde yapılan etkinliklere ait makale yayınlandı.
- 2004 Aralık’ta “Erken Çocukluk Döneminde Sanat Sempozyumu"na bildiri ve posterle katılındı. Sempozyum kitabı yayınlandı.
- 2005 Haziran’da Türkiye 7.Drama Liderleri buluşması ve Ulusal Drama Seminerine “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yıl Sonu Programlarının Hazırlanmasında Drama Yönteminin kullanılması” konulu poster ile katılım.
- 2005 Eylül’de Pamukkale Üniversitesi'nin düzenlediği “14. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ”ne “Babaların Eğitime Katılım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu bildiri ile katılındı.
- 2006 Nisan’da Işık Kent Eğitim Kampüsü’nün düzenlediği “Ulusal Erken Çocukluk Eğitimi” konferansına katılındı.
- 2006 Ekim’de “Çoluk Çocuk” Aylık ana baba ve eğitimci dergisinde “Yaratıcı Sanat Etkinlikleri” konulu makale yayınlandı.
- 2007 Mart’ta “Özel İstanbul Çevre Okulları”nın düzenlediği “Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar  ve Uygulamalar” sempozyumuna katılındı.
- 2007 Ekim’de Marmara Üniversitesi’nin düzenlediği “II. Uluslar arası Okulöncesi Eğitim Kongresi”nde “Okulöncesi Eğitimde Fen Deneylerinin Uygulanmasında Drama Sürecinin” Kullanılmasına İlişkin Bir Uygulama Modeli Örneği” konulu bildiri ile katılındı.
- 2008 Şubat’ta “Avrupa Birliği Projeleri” kapsamında  İsrail’de “Özel gereksinimi olan bireyler için  Gönüllülük Sistemi” konulu bir Çalışma Ziyaretine katılındı.
- 2008 Mart’ta  Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen “5. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”na katılındı.
- 2008 Mart’ta Hapykids Organizasyonu ile çevre illerden gelen eğitimcilerin ve ailelerin katıldığı “Okulöncesi Eğitime Anne-Baba Katılımı” konulu iki oturumlu seminer verildi.
- 2008 Haziran’da “Marmara Eğitim kurumları” ile “Oluşum Drama Enstitüsü”nün ortaklaşa düzenlediği 10. Drama Liderleri Buluşması’nda NAGİ ASLAN’IN yönettiği “DRAMA LİDERLİĞİ” atölyesine katılındı.
- 2008 Haziran’da 10. Ulusal Drama Liderleri Buluşması’nda “Fen Deneylerinin Uygulanmasında Drama Sürecinin Kullanılmasına İlişkin Bir Uygulama” konulu poster sunuldu.
- 2008 Eylül-Ekim’de Kök Yayıncılık’a ait “Çoluk Çocuk” dergisinde “Özel Gereksinimi Olan Bireyler İçin Gönüllülük Sistemi, İsrail örneği" konulu makalemiz yayınlandı.
- 2008 Kasım’da, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Çağdaş Drama Derneği İşbirliği ile Ankara'da 21-23 Kasım 2008 tarihleri arasında “Uluslararası Eğitimde Drama ve Tiyatro” kongresine katılındı.
- 2009 Şubat’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu“WCES Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi’nde, “Okulöncesi Eğitimde Yaratıcı Sanat Etkinliklerinin Etkin Bir Öğrenme Ortamında Çocukların Yaratıcılıklarını Destekleyecek Şekilde Uygulanması” konulu bir workshop yapıldı.
- 2009 Nisan’da Ankara Hapykids’in düzenlediği “Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık” konulu, “Okulöncesi Eğitimciler ve Eğitimci Adayları Buluşması’nda “Yaratıcı Sanat Etkinliklerinin Etkin Bir Şekilde Uygulanması” ile ilgili bir atölye çalışması yapıldı.
- 2009 Mart’ta “The implementation of creatively art activities in pre-school education, for supporting  the children’s creativeness in a dynamic learning environment” konulu makalemiz; “2009 Elsevier, Procedia Social and Behavioral Sciences”da yayınlandı.
- 2009 Mayıs’ta Mehmet Akif Üniversitesi'nin düzenlediği “I. Yaşayan Kuramcılar Konferansı Howart Gardner”a “Effective Usage Of Freetime Activities At Prescholl Education Associations” konulu poster sunumu ile katılındı.
- 2009 Mayıs’ta Mehmet Akif Üniversitesi'nin düzenlediği “I. Yaşayan Kuramcılar Konferansı Howart Gardner”a, katılarak çoklu zeka kuramı ile ilgili Howart Gardner’dan 2 gün süre ile etitim alındı.
- 2009 Türkiye Okulöncesi Eğitimciler Ve Eğitimci Adayları Buluşmasında Çocukevi Müdürü Uzm. Sara Kefi tarafından “Oyun İle Yaratıcı Sanat Etkinliklerinin Etkin Bir Şekilde Uygulanması” konulu eğitim verildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çakabey Okulları
- 2011, II. International Conference On New Trends in Education And Their Implications kongresine “Okul öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı İle Yapılmış Bir Uygulama Örneği” konulu bildiri ile katılındı. www.iconte.org
- 2011, II. International Conference On New Trends in Education And Their Implications’e“Okul öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı İle Yapılmış Bir Uygulama Örneği” konulu bildiri ile katılındı, 003., s.1-10, online kitap, www.iconte.org
- 2011, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresine (Anadolu Üniversitesi/Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliği) “Erken Çocukluk Döneminde Gelişin Dersinin Etkin Öğrenme Yöntemleri ile işlenmesine Yönelik Bir Uygulama Modeli Örneği” konulu bildiri ile katılındı.
- 2011, 5. Ulusal Erken Çocukluk Eğitimi Konferansında ÇOCUKEVİ öğretmenleri İzmir, Yaşayan, Öğretmen Okul, Reggio Emillia, Pyp Ve Proje Yaklaşımı konulu eğitim aldı. Işıkkent Eğitim Kampüsü
- 2012 Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresine “Roots Project: A Sample Study By Project Approach” konulu bildiri ile katılındı.
- 2012 – International Connferance on New Trends in Education (Iconte)’de “Okulöncesi Eğitimde Fen Deneyleri Fen Deneyleri Uygulanırken, Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin, Oyun Yöntemi İle Kazandırılmasını Amaçlayan Örnek Bir Model” konulu bildirimiz yayınlandı, Part 2 Of Full Papers (id 163-199) http://www.iconte.org
- 2012 “Çoluk Çocuk” Aylık Anne Ve Baba Eğitimci dergisinde “Okulöncesi Eğitimde oyun yöntemi ile grafik oluşturmaya yönelik örnek bir model” konulu makalemiz yayınlandı, sayı 96, Kök Yayıncılık
- 2012 – Okulöncesi Eğitimde, High/Scope Yaklaşımı İle Serbest Zaman Etkinlikleri Uygulamaları, Erken Çocukluk Dönemi’nde Okul Programlarının Çağdaş Uygulamaları, Gelişim Koleji Öğretmen Eğitimi Semineri’nde Çocukevi Müdürü Uzm. Sara Kefi eğitim verdi.
- 2013 Journal of Research in Education and Teaching’de, “Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri” konulu bildirimiz yayınlandı, volume 2, number 2, mak.34, http://www.wjret.org/
- 2013 “Çoluk Çocuk” Aylık Anne Ve Baba Eğitimci dergisinde “Okulöncesi Eğitimde Oyun ve Deneyler” konulu makalemiz yayınlandı, Sayı 102, Kök Yayıncılık,
- 2014 Eğitim Öğretim Araştırmaları Dergisi’nde (Journal of Research in Education and Teaching)  Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması” konulu bildirimiz yayınlandı, 03., s.1-10, online kitap, http://www.wjret.org/
- Çeşitli İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nden gelen talep üzerine Çocuk Evi Eğitici Takımı tarafında eğitimde drama, High Scope programı, yaratıcı sanat etkinlikleri, oyun, ana-baba eğitimi, proje yaklaşımı konularında seminer ve workshoplar verilmmektedir.

PERSONELİMİZ

Eğitici Kadromuz :
1993 Ağustos ayında Çocuk Gelişim ve Eğitim Bilim Uzmanı Sara Kefi liderliğinde Funda Erol, Emre Bilek, Seçkin Doyran’dan oluşan Çocuk Evi eğitici takımı kuruldu. Ve geçen sürede takım bir çok eğitim programı, eğitim yaklaşımları konusunda eğitim aldı, eğitim verdi, araştırma ve yayın yaptı. Çocuk Evi Müdürü Dr. Sara Kefi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda 7 yıl, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda 2004 yılından beri süreli öğretim görevlisi olarak hizmet vermektedir.
Eğitici takım hergün bir araya gelerek günlük eğitim programını planlamakta, uygulanan planları değerlendirmekte ve bir sonrai haftanın eğitim programını hazırlamaktadır.

Ek Dersler :
- 4-5-6 yaş grupları dans; 5-6 yaş kız öğrencileri bale eğitimi, erkek öğrenciler dans eğitimi almaktadır.  

Yardımcı Personel :
Bir eğitim kurumunda görev yapmanın bilinci ile çalışan, 1 yardımcı öğretmen, 3 öğretmen yardımcısı, 1 aşçı, 1 hizmetli, personel bulunmaktadır.

GÜNLÜK / AYLIK / YILLIK EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Eğitim Programımız :
Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı, High/Scope programı, Proje Yaklaşımı, Çoklu Zeka Ve Yaklaşımlarının Sentezi’nden oluşturularak uygulanmaktadır.
Eğitim Programları Çocuk Gelişimi Ve Eğitim Bilim Doktoru Sara Kefi tarafından hazırlanmaktadır. 

Günlük Eğitim Programı :
Sabah 08.00 (08.30) de başlayan eğitim, her 20 dakikada bir değişen etkinlikler “planlama, çalışma, hatırlama, sanat etkinlikleri, müzik, Türkçe dil etkinlikleri, drama, oyun, Fen/Matematik, yemek, dinlenme, ikindi kahvaltısı, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, bale, dans, gezi, gözlem” ile son bulur.

Çocuk Evi Yıllık, Aylık Eğitim Programı :
- Her eğitim yılı başında hazırlanan yıllık plan ile, her hafta hangi konunun çocuklar tarafından araştırılarak öğrenileceği önceden belirlenir.

Beslenme Programımız :
- Beslenme listesi, Her gün tüm besin gruplarından tüketilmesi gözetilerek aylık olarak hazırlanır ve düzenli olarak ailelere gönderilir. Ender durumlar dışında eve gönderilen beslenme listesine aynen uyulur.

Gezilerimiz :
- Hemen hemen her eğitim konusunda, servis aracımız ile inceleme gezilerine gidilir.

Dinlenme (Uyku) :
- Okul öncesi dönemde beyin ve vücut olarak, dinlenmenin her yaş grubu için önemli olmasından yola çıkılarak okulumuzda her yaş grubu 13:00 - 15:00. Dinlenme; kitap okuma, masal dinleme, öykü yaratma, hayal kurma ve benzeri etkinlikler ile desteklenerek geçirilir.

6 Yaş İlköğretime Hazırlık (Anasınıfı) :
- İlköğretim okullarına bağlı anasınıflarında uygulanan eğitim programı, çocuk evimiz 6 Yaş ana sınıfında da aynen uygulanır. Haricen Çoklu Zeka Yaklaşımı, High/Scope programı, proje yaklaşımı, işbirlikli öğrenme yaklaşımları da uygulanır.