Kıyı Koruma

KÜÇÜKDENİZ VE BÜYÜKDENİZ RIHTIMLARI İŞLETME İÇ TALİMATI

FOÇA BELEDİYE RIHTIMLARI
İŞLETME İÇ TALİMATI


 

BÖLÜM 1
TANIMLAR

Madde 1 – Bu talimatta yer alan,
“Belediye Rıhtımları“, Belediye tarafından işletilen Büyük Deniz Rıhtımını (Foça Belediyesi Liman Güvenlik Tesisi (Gümrüklü Alan) ile Belediye Sosyal Tesisi ve Beşkapılar arasında kalan kısmı) ile Küçük Deniz Rıhtımını,
“Belediye Liman İşletmesi”, Tekne Bağlama Sözleşmesi”nin altında ünvanlı yer aldığı Belediye Görevlilerini,
“Büyük Deniz ve Küçük Deniz Tekne Bağlama Rıhtımları”, İşletmesi Belediye tarafından yapılan, tüm kara ve deniz alanını,
“TEKNE”, ÖLÇÜSÜ, Denizcilik Müsteşarlığınca veya uluslararası kuruluşlar tarafından belgelendirilen ve belgesinde tekne, yat veya benzeri şekilde ifade edilen deniz araçlarını,
“TEKNE SAHİBİ”, Tekne’nin belgesinde “DONATAN” sıfatıyla kayıtlı ayrı ayrı ya da topluca tüzel ya da özel kişileri ya da Donatanın TEKNE’yi İŞLETMESİ için yetkili kıldığı kaptanı ve diğer özel kişileri,
“TEKNE MÜRETTEBATI”, TEKNE SAHİBİ tarafından teknede bulunmak üzere yetkilendirilmiş ve/veya TEKNE’de bir hizmet ifa eden (kaptan, müşteri ve dışarıda tekneye geçici hizmet verenler haricindeki) şahısları,
“TEKNE MÜŞTERİSİ”, “TEKNE”’ nin ticari hizmetinden ve/veya kendinden kısmen ve/veya tamamen faydalanmak amacıyla ve/veya TEKNE SAHİBİ tarafından RIHTIMA getirilen ve gönderilen özel ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

BÖLÜM 2 :
AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2
– Bu talimat, TEKNE’lere, TEKNE SAHİPLERİ’ne ve TEKNE MÜRETTEBATI’na temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda hizmet verebilmek amacıyla kurulmuş olan BELEDİYE RIHTIMLARI yönetim ilkelerini düzenler.
Madde 3 – İş bu talimat, Belediye Rıhtımlarından yararlanacak olan tüm şahıslara, deniz ve kara araçlarına uygulanacaktır.

BÖLÜM 3 :
YASAL DAYANAK

Madde 4
- İş bu talimat, 24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

BÖLÜM 4 :
BELEDİYE RIHTIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Madde 5
- RIHTIM, TEKNE’lerin, TEKNE SAHİPLERİ nin, TEKNE MÜRETTEBATI ve firmaların yararlanmasına açıktır. Ancak işbu talimat şartlarına aykırı tutum ve davranışları belirlenen şahıs, firma, araç ve deniz araçlarının BELEDİYE RIHTIMINA girişine izin verilmeyebilir ve/veya BELEDİYE hizmet vermeyi durdurabilir. Bu durumdan etkilenecek taraflar için söz konusu olabilecek her türlü zarar ve ziyandan BELEDİYE sorumlu tutulamaz.
Madde 6 - Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde belirtilen özel ve ticari yatlardan başka teknelerin RIHTIM sahasına yanaşmasına izin verilmesi, Liman Başkanlığının görüşü alınarak BELEDİYE’nin tasarrufundadır.
Madde 7 – BELEDİYE RIHTIMINDAN yararlanacak TEKNE’nin tam donanımlı, kendi olanaklarıyla seyredebilecek, her türlü hava ve deniz koşullarına karşı korunaklı bir şekilde denize elverişli olması, doğal çevreyi kirletici unsurlardan arındırılmış ve/veya çevreyi koruyucu ekipma nlarla teçhiz edilmiş durumda olması gereklidir.
Madde 8 – TEKNE’nin RIHTIM etrafındaki manevrası için, Tekne Kaptanı ve TEKNE MÜRETTEBATI’nın her birinin, geçerli ve yeterli gemi adamı ehliyetine haiz olmasından ve bunun her türlü sonuçlarından TEKNE SAHİBİ sorumludur.
Madde 9 – BELEDİYE RIHTIMINDAN yararlanacak olan TEKNE’nin, TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MİSAFİRLERİ’ni kapsayan geçerli ve yeterli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası olması zorunludur. Bağlama Sözleşmesi’nde belirtilen süre içerisinde geçerliliği sona erecek olan sigorta poliçeleri TEKNE SAHİBİ tarafından zamanında yenilenmek zorundadır. Aksi takdirde BELEDİYE TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi’ni feshetme ve TEKNE’yi RIHTIM dışına çıkarma hakkına sahiptir.
Madde 10 – BELEDİYE RIHTIMINDA TEKNE’sini bağlayacak ve diğer hizmetlerden yararlanacak olan TEKNE SAHİBİ, BELEDİYE’yle en geç TEKNE’nin Rıhtıma bağladığı gün bağlama sözleşmesi imzalamak ve TEKNE’nin geçerli Tonilato, Özel tekne belgesi, Denize Elverişlilik, sigorta poliçesi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve ispat eder yeterlikteki belgeleri BELEDİYE’ye ibraz etmekle yükümlüdür. Geçerli belgelerini ibraz edemeyen teknelerin bağlanmasına izin verilmez.
Madde 11 – Bağlama ücretleri peşin ödenir. Bağlama ücretleri, TEKNE’nin tam boyu ve ilgili sözleşmenin imzalandığı gün geçerli olan birim fiyatlar ve koşullar esas alınarak hesaplanır. Bağlama birim fiyatları ve diğer koşullar, BELEDİYE’nin yayınladığı fiyat listesinde belirtilir. Bağlama süresi, “minimum günlük kullanım 24 saattir” esasına ve geceleme sayısına göre belirlenir.
Madde 12 – TEKNE’nin Tam Boy’u tekne belgesi üzerinde yazan tam boy esas alınır. Ancak belgesinde tam boy yazmayan tekneler için, BELEDİYE’nin görevlendirdiği personel tekne üzerinde aşağıda belirtilmiş olan esaslara göre ölçüm yapar. Tekne sahibi bu görevlinin teknesi üzerinde ölçüm yapmasına izin vermek zorundadır. Tam Boy, TEKNE’nin güvertesi üzerinde baş- kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde, başta baston hariç en ön noktası ile kıçta matafora hariç, yüzme platformu dâhil en arka noktası arasındaki yatay mesafedir.
Madde 13 – Bağlama bedeli, bağlama sözleşmesi üzerinde beyan edilen sözleşme süresi esas alınarak hesaplanır. TEKNE SAHİBİ’nce bağlama bedelinin peşin olarak ödenmediği durumlarda, kullanılan bağlama süresinde ilişkin bağlama bedelinin fiyat listesindeki günlük birim fiyat esas alınarak hesaplanacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. KDV ve/veya başka vergilerin eklenmesi, artırılması veya azaltılması halinde BELEDİYE’nin işbu maddede belirtilen esaslar dâhilinde, TEKNE SAHİBİ’ne karşı intibak ve rücu hakkı saklıdır. Bu bağlamda, tahakkuk eden damga vergileri TEKNE SAHİBİ tarafından peşinen ödenir.
Madde 14 – Bağlama Sözleşmesi TEKNE’ye özeldir ve yalnızca adı geçen TEKNE için geçerlidir, hiçbir şekilde başka bir TEKNE’ye devredilemez.
Madde 15 – (a) TEKNE SAHİBİ’nin değişmesi durumunda yeni sahibinin adı, soyadı ve açık adresi ile bu talimatta yer alan kurallara uyacağını bildiren bir belgeyi liman idaresine vermesi zorunludur.
(b) TEKNE SAHİBİ’nin değişmesi durumunda bağlama sözleşmesinin varsa kalan günleri nedeniyle eski ve/veya yeni TEKNE SAHİBİ, BELEDİYE’den herhangi bir geri ödeme talebinde bulunamaz. BELEDİYE, TEKNE’nin yeni sahibiyle bağlama sözleşmesi yapıp yapmamakta serbesttir. BELEDİYE’nin yeni TEKNE SAHİBİ’yle sözleşme yapmayı onaylaması halinde, yeni TEKNE SAHİBİ, BELEDİYE’yle derhal yeni bir bağlama sözleşmesi yapmak zorundadır. Aksi takdirde, eski TEKNE SAHİBİ doğacak olan her türlü sorundan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 16 – Bağlama Sözleşmesi, sözleşmede belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Bağlama Sözleşmesi, sürenin bitiminden 15 gün önce, TEKNE SAHİBİ’nin isteği üzerinde meri şartlara uygun olarak karşılıklı anlaşma yoluyla yenilenebilir. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumlarda Bağlama Sözleşmesi’ni yenilememe hakkını saklı tutar.
Madde 17 – BELEDİYE’nin tüm hizmetlerine ilişkin ücretler, resmi fiyat tarifesinde belirtilmiş olan TL. cinsinden tahakkuk ettirilmektedir.
Madde 18 – TEKNE SAHİBİ, kendisinin, TEKNE’sinin TEKNE MÜRETTEBATI’nın ve TEKNE MÜŞTERİSİ’nin, Türk Karasuları’na girişi ve/veya çıkışı, Türk Karasuları’nda seyri ve Türkiye’de bulunması, TEKNE’nin BELEDİYE RIHTIMINA kışlamaya bırakılması ve/veya kışlamadan çözülmesi, Türkiye’den TEKNE’sinden başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı, öğrenmek, geçerli belgeleri hazırlamak ve gereken tüm tedbirleri almak ve bu konuda BELEDİYE’yi zamanında bilgilendirmek zorundadır. Mevzuat nedeniyle TEKNE SAHİBİ’nin karşılaşacağı güçlüklerden BELEDİYE sorumlu tutulamaz. Yabancı Bayraklı yatın sahibi teknesini BELEDİYE RIHTIMINDA BAĞLI DURUMDA BIRAKARAK YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPAMAZ.
Madde 19 – TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sinde çalışmak üzere görevlendireceği Tekne Kaptanı ve TEKNE MÜRETTEBATI için BELEDİYEYE yazılı bilgi vermek zorundadır. TEKNE SAHİBİ tarafından yazılı olarak yetkilendirilmemiş kişiler, BELEDİYE tarafından Teknenin dışına çıkarılır. TEKNE SAHİBİ, bu kişilerin tekne dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan BELEDİYE’Yİ sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 20 – TEKNE SAHİBİ, BELEDİYE tarafından TEKNE’ye ve kendisine sağlanan hizmetlerin, BELEDİYE’nin belirlemiş olduğu değerler üzerinden karşılığını BELEDİYE’nin öngördüğü sürede ve şartlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

BÖLÜM 5 :
BAĞLAMA YERİ TAHSİSİ

Madde 21
– BELEDİYE, Bağlama Sözleşmesi yapmış olan TEKNE SAHİBİ’ne, BELEDİYE’NİN RIHTIM alanı içinde TEKNE’sini bağlayabileceği bir yer tahsis eder. Bağlama Sözleşmesi (EK-1) ile BELEDİYE, TEKNE SAHİBİ’ne BELEDİYE RIHTIMINDA belli bir yeri değil, TEKNE’nin bağlanmasına uygun herhangi bir yeri tahsis eder. BELEDİYE, etkinlikler nedeniyle ve gerekli gördüğü hallerde TEKNE’nin bağlama yerini değiştirme hakkına sahiptir.
Madde 22 – TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sini sadece BELEDİYE tarafından tahsis edilmiş olan yere bağlamak zorundadır. BELEDİYE’nin ikazına rağmen kendisine tahsis edilmemiş yere bağlama yapan TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir, herhangi bir para iadesi yapılmaz ve TEKNE BELEDİYE RIHTIMI dışına çıkartılır.
Madde 23 – TEKNE’nin denizde bağlanması için bağlama yerinde bir adet tonoz zinciri ve/veya halatı verilir ve BELEDİYE TEKNE’nin emniyeti açısından TEKNE üzerindeki uygun bağlantı noktasına bu zincirin veya halatın bağlanmasını tavsiye eder. TEKNE SAHİBİ’nin TEKNE’sine yapılacak olan bağlantıya kendi halatını ekleyerek kullanmayı tercih etmesi halinde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu TEKNE SAHİBİ kabul ve taahhüt eder.
Madde 24 – BELEDİYE tarafından verilen tonoz zinciri haricinde TEKNE’nin denizde emniyetle bağlanması için TEKNE SAHİBİ gerekli her türlü halat, usturmaça gibi malzemeleri sağlamayı, kullanmayı ve kontrolü altında tutmayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 25 – Filika, servis botu TEKNE üzerinde ya da mataforasına asılı olarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde filika, servis botu BELEDİYE görevlileri tarafından kaldırılır.

BÖLÜM 6 :
BELEDİYE BÜYÜK DENİZ VE KÜÇÜK DENİZ RIHTIMINA YANAŞMA KURALLARI

Madde 26
– BELEDİYE RIHTIMLARINA YANAŞMADA hız sınırı tabelalar ile duyurulmuştur. Söz konusu hız sınırı, deniz araçları için 3 deniz milidir. Bu hıza uymayan teknelerin rıhtıma bağlanmalarına izin verilmez.
Madde 27 – BELEDİYE RIHTIMINDA çevreyi kirletici ve /veya çevreye rahatsızlık verici nitelikte onarım, tadilat ve bakım yapılması yasaktır.
Madde 28 – TEKNE SAHİBİ ve TEKNE MÜRETTEBATI,  sadece kendi TEKNE’sine işbu TALİMAT, İş Kanunu ve iş emniyeti kurallarına uygun olmak kaydıyla teknik hizmet verebilirler.
Madde 29 – TEKNE SAHİBİ, kendi TEKNE’si için TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur.
Madde 30 – TEKNE SAHİBİ, kendisinin,  TEKNE MÜRETTEBATI’nın ve TEKNE MÜŞTERİLERİ’nin BELEDİYE RIHTIMINA ve personeline, RIHTIMDA bulunan diğer TEKNE ve yetkililerine ve üçüncü şahıslara verecekleri her türlü zarar ve ziyanın tazmininden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 31 – BELEDİYE, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında deniz araçlarında (günübirlik tur tekneleri, özel yatlar ve küçük balıkçı tekneleri) ve bunların sahip, mürettebat ve yerli/yabancı yolcularında meydana gelebilecek hasar ve zararlardan dolayı sorumludur.
Madde 32 – Kötü deniz ve hava şartlarında bağlanmak istemesi durumunda TEKNE’ye, diğer TEKNE’lere, TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI, TEKNE MÜŞTERİSİ, LİMAN TESİSİ ve deniz ekolojik dengeye zarar gelebileceği ve tehlike oluşturabileceği kanısı ile – irtifak hakkı ve kira sözleşmesi hükümleri Saklı kalmak şartı ile – TEKNE, Belediye Rıhtımlarına bağlanmayacaktır.
Madde 33 – RIHTIMDA sintine ve pis su tankı boşaltılması, çöp ve diğer atık maddelerin BELEDİYECE tahsis edilmiş yerlerin dışına bırakılması yasaktır. BELEDİYE, aksine bir davranışla karşılaşması halinde, cezai işlemler için durumu resmi makamlara iletir. Oluşan kirliliğin BELEDİYE tarafından giderilmesi için çalışma yapılması halinde, bu çalışmanın tüm masrafları TEKNE SAHİBİ’nden alınır. Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE, RIHTIM dışına çıkartılır. Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 34 – TEKNE’ye su, elektrik bağlantısı sadece BELEDİYE tarafından yapılabilir. RIHTIM sahasında bulunan su, elektrik bağlantısı noktalarından TEKNE’ye uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariki ise TEKNE SAHİBİ tarafından yapılır. BELEDİYE’YE bilgi verilmeden ve emniyet tedbirleri onaylanmadan TEKNE’de ve RIHTIM sahasında mevcut bağlantı noktalarından muhtelif amaçlar içi su, elektrik hattı çekilmesi yasaktır.
Madde 35 – TEKNE ‘nin topraklaması TEKNE SAHİBİ’ne aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü voltajdaki dalgalanmalar, elektrik, data kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar ve ziyandan BELEDİYE sorumlu değildir.
Madde 36 –TEKNE üzerinde ve etrafında muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava, deniz koşuluna ve çalınmaya karşı muhafazası tamamen TEKNE SAHİBİ’nin sorumluluğundadır.
Madde 37 – TEKNE’nin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. BELEDİYE’NİN, TEKNE SAHİBİ’nin yazılı talebi doğrultusunda verilebilecek ücrete tabi hizmetin dışında, TEKNE’nin suyunu tahliye etme mecburiyeti yoktur. TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sinde su tahliyesiyle ilgili sistemlerinin oluştururken ve/veya bu konuda BELEDİYE’den servis talebinde bulunurken TEKNE’sinden kaynaklanacak çevre kirliliğine karşı tüm sorumlulukları üstlendiğini peşine kabul ve taahhüt eder.
Madde 38 –RIHTIM sahası içinde her türlü ateş yakma, her ne yöntemle olursa olsun mangal yakmak, TEKNE’lerde patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde bulundurmak yasaktır.
Madde 39 – RIHTIM sahası içinde motor ve jeneratör çalıştırılması, bunların çalışma zaman ve süreleri BELEDİYE’nin iznine tabidir.
Madde 40 – TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ tarafından RIHTIMDA etrafı rahatsız edebilecek şekilde ses, ışık ve görüntü kirliliği oluşturulması, etrafı rahatsız edebilecek şekilde konuşma ve davranışlarda bulunulması yasaktır. Bu durumda gerekirse bağlama sözleşmesi tek taraflı fesih edilebileceği gibi sebebiyet veren deniz araçları da tesis sınırları dışına çıkarılırlar.
Madde 41 – TEKNE’de haşere, fare gibi zararlı varlıkların bulunması ve/veya TEKNE’den çevreye gayri sıhhi koku ve benzeri etkilerin yayılması gibi RIHTIMDA kabul edilemeyecek hususlara karşı her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. BELEDİYE, gerekli görüldüğü hallerde belirlenen olumsuzluğu gidermek için her türlü masrafı TEKNE SAHİBİ’ne ait olmak üzere gerekli tedbirleri alabilir.
Madde 42 – TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sinde bulunan eşyaların kaybından, çalışmasından, hasara uğramasından ve kendisi, TEKNE’si, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ’nin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve kazalardan sorumludur.
Madde 43 – TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sini uzun bir süre için RIHTIMDA bırakıp ayrılmayı planlıyorsa, BELEDİYE’YE adres, telefon ve benzeri acil irtibat bilgilerini yazılı olarak vermek zorundadır. TEKNE SAHİBİ, TEKNE anahtarını, TEKNE’sine ait diğer anahtarların kaç adet ve kimlerde olduğunu da beyan ederek BELEDİYE yetkililerine imza karşılığında bırakabilir. TEKNE anahtarının BELEDİYE’de bulunduğu süre içerisinde BELEDİYE’nin mahkeme kararıyla tespit edilmiş kusur ve ihmali dışında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.
Madde 44 – İçinde yetkilisi bulunmayan TEKNE’de oluşabilecek tehlikeli durumlar, BELEDİYE’nin zamanında haberdar olması ve imkânları doğrultusunda iyi niyetli müdahalesiyle giderilmeye çalışılabilir. Bağlama yeri değişikliği, gerekli acil tamiratın yapılması gibi… Bu hallerde BELEDİYE’nin yaptığı çalışmaların karşılığı TEKNE SAHİBİ tarafından ödenir.
Madde 45 – TEKNE SAHİBİ yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak TEKNE’sinde ilgili yasal mevzuatlarda belirtilmiş yangınla mücadele teçhizatını bulundurmak zorundadır.
Madde 46 – TEKNE SAHİBİ, kendisinin ve TEKNE MÜRETTEBATI’nın, RIHTIMDA meydana gelebilecek yangın, fırtına vb. acil durumlarda BELEDİYE’nin talimatlarına göre hareket edeceğini ve kendilerinden istenilen her çeşit yardım yapmayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 47 – RIHTIMLARIN mendireklerle korunmamış olması nedeni ile kötü hava ve deniz şartlarına karşı teknenin zarar görmemesi için tekne sahibinin veya kaptanının/mürettebatının gerekli önlemleri alması ve meteorolojik fırtınaları takip etmesi tekne sahibinin sorumluluğundadır. Kötü hava şartları nedeni ile teknede oluşan zarar ve ziyandan BELEDİYE sorumlu değildir. Gerekli önlemleri alınmaması nedeni ile RIHTIMDA bağlı diğer teknelere verilecek zararlardan tekne sahibi sorumludur.

BÖLÜM 7 :
SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

Madde 48
– TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ’nin kendi TEKNE’lerine, başka TEKNE’lere, BELEDİYE RIHTIMINA verdiği zarar, ziyan ve hasarlar BELEDİYENİN Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve BELEDİYE’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 49 – RIHTIMDAKİ TEKNEYE dışarıdan girecek kişilerden kaynaklanacak ve/veya adli vaka niteliğindeki olaylar nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasarlar, BELEDİYE’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve BELEDİYE’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 50 – Sel, su baskını, fırtınamsı rüzgâr, fırtına, hortum, deprem, yıldırım gibi olağan üstü doğal şartlar sonucu TEKNE’lerde ve kişilerde meydana gelebilecek zarar, ziyan ve hasarlar BELEDİYE’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve BELEDİYE’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 51 - TEKNE’ye hizmet verilmesi esnasında, TEKNE’nin çürük ya da zayıf kısımlarının kopması, salmanın omurgadan ayrılması gibi olayların neden olacakları zarar, ziyan ve hasarlar BELEDİYE’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve BELEDİYE’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 52 – TEKNE SAHİBİ ve/veya TEKNE MÜRETTEBATI ve/veya TEKNE SAHİBİ tarafından yetkilendirilmiş şahısların RIHTIMDA tamir, bakım, imalat işlerini yaparken kendilerine, TEKNE’ye ve üçüncü şahıslara verecekleri her türlü zarar, ziyan ve hasarlar BELEDİYE’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve BELEDİYE’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 53 – RIHTIM’da bağlı iken TEKNE’nin ve/veya kayıtlı veya kayıtsız envanterindeki malzemenin kısmen ya da tamamen çalınması, kaybolması, hasar görmesi ile TEKNE SAHİBİ’nin, TEKNE MÜRETTEBATI’nın ve TEKNE MÜŞTERİLERİ’nin yaralama, öldürme ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarari ziyan ve hasar BELEDİYE’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve BELEDİYE’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 54 – BELEDİYE tarafından verilen tonoz zincirinin ve/veya halatının dışında TEKNE’nin denizde bağlanmasını sağlayan tonoz halatı ve diğer bağlantı halatlarının kopması, TEKNE etrafındaki usturmaçların herhangi bir nedenle iş görmez hale gelmesi nedenleriyle oluşacak her türlü zarar ve ziyan BELEDİYE’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve BELEDİYE’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 55 – BELEDİYE’nin bilgisi ve yazılı izni olmaksızın, TEKNE’lerin payanda yerlerinin BELEDİYE personeli dışındaki şahıslarca değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bunun aksi davranışlardan dolayı söz konusu TEKNE ve diğer TEKNE’lerde oluşan zarar, ziyan ve hasarlar BELEDİYE’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve BELEDİYE’nin sorumluluğu altında değildir.

BÖLÜM 8 :
BAĞLAMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Madde 56
– TEKNE SAHİBİ, işbu yönetmelikte belirtilen BELEDİYE’nin tüm kurallarına ve BELEDİYE’nin uygun gördüğü zamanlarda koyacağı ve/veya tadil edeceği genel ve özel koşullara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 57 – TEKNE SAHİBİ’nin ve/veya TEKNE MÜRETTEBATI’nın, BELEDİYE BÜYÜKDENİZ VE KÜÇÜKDENİZ RIHTIMLARI İŞLETME İÇ TALİMATI hükümlerine aykırı davranması hali, sözleşmenin feshi nedenidir. Talimat kurallarına aykırı davranılması nedeniyle sözleşmenin feshi durumunda, TEKNE SAHİBİ’nce ödenmiş hizmet bedelleri iade edilmez ve BELEDİYE’nin tazminat hakları saklıdır. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Madde 58 – Bağlama sözleşmesinin sona ermesi veya BELEDİYE tarafından sözleşmenin feshi durumunda, TEKNE’nin aynı gün RIHTIMI terk etmesi zorunludur. Aksi takdirde, TEKNE’nin RIHTIMDA kaldığı her gün için, TEKNE SAHİBİ, resmi bağlama birim fiyatında belirtilen günlük bağlama birim fiyatıyla birlikte günlük ……………. TL. tazminat ödemekle yükümlüdür.
Madde 59 – İşbu Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf halinde Foça İlçesi Mahkemeleri yetkilidir.
Madde 60 – FOÇA BELEDİYESİ’nin, yukarıda belirtilen şartları, her zaman değiştirme hakkı saklıdır.

BÖLÜM 9 :
TEBLİGAT

Madde 61
– Tarafların sözleşmede yer alan adresleri veya TEKNE’nin bulunduğu rıhtım tebligat adresidir. TEKNE SAHİBİ adres değişikliğini FOÇA BELEDİYESİ’ne bildirmedikçe gösterilen bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

BÖLÜM 10 :
ÖZEL ŞARTLAR

Madde 62
– TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz bir eki durumundaki işbu yönetmelik; sözleşme imzalasın imzalamasın, TEKNESİ ile RIHTIM/İSKELE’lere giriş yapan tüm TEKNE SAHİPLERİ için bağlayıcı olup, bu kapsamda tüm TEKNE SAHİPLERİ işbu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. İşbu yönetmeliğin FOÇA BELEDİYESİ Web sayfasında yayınlanmış olması ve Belediyemizden istenildiğinde temin edilebileceği cihetiyle aleniyet kazandığı hususuna binaen TEKNE’sini RIHTIM/İSKELE’lere getiren TEKNE SAHİBİ, sözleşmeyi imzalamamış olsa dahi, TEKNE’sinin YAT LİMANI içinde bulunmasının işbu yönetmelik hükümlerine uyması için yeterli olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. TEKNESİ ile RIHTIM/İSKELE’lere giriş yaptığı halde sözleşmesini imzalamamış olan TEKNE SAHİBİ, kalacağı döneme ilişkin olarak hesaplanacak deniz-kara bağlama bedelinin, sözleşme imzaladığı ve/veya ödeme yaptığı tarihte yürürlükte olan fiyat tarifesinden hesaplanacağını ve bu hesapla bulunacak tutarı FOÇA BELEDİYESİ’ne ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.