Kıyı Koruma

MAVİ KART SİSTEMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT

MAVİ KART SİSTEMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT

 

İLGİ:    (a)        11.8.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı “Çevre Kanunu”.

 1. 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması veAtıkların Kontrolü Yönetmeliği”.
 2. 18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların KontrolüYönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik”.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.09.2013 tarih ve 31792 sayılı “Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi (2013/12).
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2014 tarih ve 84973951-140.07-5146 sayılı “Mavi Kart Sistemi (Mavi Kart kapsamında tesislerde bulunması gereken otomasyon sistemlerine ilişkin asgari özellikler)” yazısı.
 5. 10.7.2004 tarih ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”.
 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2014 tarih ve 84973951-140.07-5146 sayılı yazısı.
 7. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.02.2015 tarih ve 96035153/140-07-1332 sayılı yazısı.
 1. Türkiye'nin deniz yetki alanlarında 2872 sayılı ilgi (a) Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan ilgi (b-c) "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında;

a.Gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan ve adı geçen Yönetmelikte tanımlanan atıkları atık alım yükümlülerine verirken uygulamaları gereken bildirim ve haberleşme yöntemleri ile atık alım yükümlülerinin gemilerden topladıkları atıklara ilişkin yapmaları gereken bildirimlerin usul ve esaslarını,

b.Balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen gemilere atık alım hizmetinin verilmesi, bu hizmetin takibini sağlamak maksadıyla Mavi Kart Sisteminin oluşturulması ve sistemin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlarca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslarını,

düzenleyen ilgi (d)"Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi",26 Eylül 2013 tarihinde 2013/12 sayılı Genelgeile revize edilerek tekrar yayımlanmıştır.

 1. Bahse konu Yönetmelik ve Uygulama Genelgesi çerçevesindeki"Gemi Atık Takip Sistemi-GATS" ve ilgi (e) "Mavi Kart Sistemi" yazısı ile, atıkların alınması, depolanması, bertarafa gönderilmesi ve tesislerin atıklarının etkin olarak takibinin online yapılabilmesi için gerekli alt yapının kurulması çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrol ve koordinasyonunda sürdürülmektedir.
 2. Tekne ve yatlar gibi küçük deniz araçları için geliştirilen Mavi Kart Sistemi; bayrağı ne olursa olsun Gemi Atık Takip Sistemi-GATS dışında kalan atık üretecek donanıma sahip olan bütün gemiler, atık alım hizmeti veren balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve platformlara uygulanmaktadır.
 3. Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi; küçük deniz araçlarından sintine, pis su ve çöplerin denize deşarjının önlenmesi, ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, miktarı, tarihi ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile hangi kıyı tesisine verildiğinin elektronik olarak web ortamında onlineolarak izlenebilmesini sağlamaktadır.
 4. İlgi (e) yazı ile “Mavi Kart kapsamında tesislerde bulunması gereken otomasyon sistemlerine ilişkin asgari özellikler” yayımlanmış ve bu özellikler doğrultusunda 2014 yılı sonuna kadar Fethiye ve Bodrum’da gezi teknelerinin bağlandığı kıyı tesislerinde Mavi Kart Atık Alım Sistemi (MAS) kurulmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak Mavi Kart Sistemi bölgedeki küçük tekne ve yatların kullanımına açılmıştır.
 5. İlgi (d) gereğince; özel veya ticari yatların yanaştığı kıyı tesislerinin –marinalar, yat limanları, vb. kıyı tesislerinin- 31 Aralık 2014, sadece yük ve balıkçı gemilerinin yanaştığı ve yat limanları dışında kalan kıyı tesislerinin –balıkçı barınakları, vb. kıyı tesislerinin- ise 31 Aralık 2015 tarihine kadar Mavi Kart Sistemi uygulamasına gireceği açıklanmıştır.
   
 1. İlgi (f) 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” “Madde 7 i)” gereğince “… deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak” yetki ve sorumluluğu, denize kıyısı olan Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir.
 2. İlgi (c) Yönetmelikte atık alım yükümlülerinin yükümlülükleri belirtilmiş ve YönetmeliğinEK-2’sinde “Büyükşehir Belediyeleri Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Yönetim Planı Formatı” açıklanmıştır.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısı ile, ilgi (d) ile yayımlanan Mavi Kart kapsamında kıyı tesislerinde bulunması gereken otomasyon sistemlerine ilişkin asgari kriterler doğrultusunda, kıyı tesislerini işletenlerinin;
  1. İlgi (b) Yönetmelik “Madde 6 d)” uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay alması,

“Madde 6 d)”d) Gemilerin normal  faaliyetlerinden kaynaklanan ve bu Yönetmelikte tanımı yapılmayan atıklar ile ülke kaynaklarına zarar verebilecek veya   hastalık bulaştırabilecek hayvan ve bitki atıkları, tıbbi ve enfekte atıkları, zehirli, tehlikeli ve kimyasal katı ve sıvı atıkları, büyük miktarlarda bozulmuş veya hasarlanmış yük atıklarının kabulü ile ilgili olarak Bakanlıktan izin almakla,”

 1. Yeterli kapasiteye sahip atık alım noktaları tesis etmesi ve (sadeceyük, yolcu veya balıkçı gemilerinin yanaştığı kıyı tesisleri hariç, gezi tekneleri ve balıkçı teknelerinin yanaştığı kıyı tesisleri dâhil olmak üzere)31 Aralık 2014 tarihine kadar Mavi Kart Sistemine geçişi sağlaması gerektiği tebliğ edilmiş,
 2. Mavi Karta geçiş için gerekli iş ve işlemleri tamamlamayan kıyı tesislerihakkında2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı bildirilmiştir.
 1. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği ilgi (h) yazıda ise;

a.Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilgili biriminden gelen “Tekne ve yatların konakladığı kıyı tesislerinde, deniz araçlarından atık alımlarının ilgi (a-d) mevzuat doğrultusunda yapılmadığı/bertaraf edilmediği durumlarda, gerekli cezai işlemlerin yapılacağı” yazısının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletildiği,

b.Bu yazıya istinaden; Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan kıyı tesislerince, mevzuat hükümleri doğrultusunda gemilerden kaynaklanan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerektiği bildirilmiştir.