Hizmetlerimiz

İmar

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görev Tanımı:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü dahilinde Foça Belediye sınırları içerisinde bulunan arsalara vatandaş, mahkemeler, çeşitli kurum ve kuruluşlarca talep edilen imar urumlarının tanzimi, arsalara yapılacak yeni inşaatların ruhsatları, yapımı devam eden veya kullanılmakta olan binalardaki tadilat ruhsatları, tamirat izinleri, röleve-restorasyon proje tasdikleri, kat irtifakı ve numarataj hizmetleri, ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için gerekli yasal işlemler, ruhsatlı olarak tamamlanmış olan binalara ait yapı kullanma izni talepleri arşiv incelemesi ve mahallinde teknik elemanlarca ruhsat ve eklerine uygunluğu kontrol çalışmaları ve yapı kullanma izni verilmesi işleri gerçekleştirilmektedir.

İmar Durumu Belgesi Talebinde İstenilen Belgeler:
1. İmar durumu talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. Tapu
3. Aplikasyon Krokisi
4. Harita (Plan) Örneği

Mimari Proje Ön İnceleme Talebinde İstenilen Belgeler:
1. Ön İnceleme talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. Tapu
3. İmar Durumu Belgesi
4. Aplikasyon Krokisi
5. Mimari Proje (1 adet)
6. Yapı Yeri Uygulama Krokisi

Yeni İnşaat Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler:
1. İnşaat ruhsatı talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal 
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)
vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. Ön İnceleme Projesi
3. Tapu kayıt örneği / Ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler:
- Tapu Senedi
- Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş ancak 
- Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak 
- Kesinleşmiş kamulaştırma kararları
4. Tapu Maliki Nüfus Fotokopisi
5. Tapu Malikinin Güncel Adresini Gösteren İkametgah Belgesi
6. İmar Durumu Belgesi
7. Aplikasyon Krokisi
8. Harita (Plan) Örneği
9. Yapı Yeri ve Uygulama Krokisi
10. Kot Krokisi
11. Numarataj Belgesi ve krokisi
12. Diplomasız Usta Çalıştırmama Taahhüdü ve Usta Belgeleri
13. Enerji Kimlik Belgesi veya taahhütnamesi
14. İZSU Belgesi
15. İmar mevzuatına uygun olarak hazırlanmış;
- Mimari Proje (3 takım)
- Statik Proje (hesapları ile birlikte 3 takım)
- Elektrik Projesi (GEDAŞ onaylı 3 takım)
- Mekanik Tesisat Projesi (3 takım)
- Isı Yalıtım Raporları (3 takım)
- Zemin Etüt Raporu (3 takım)
- Varsa Kalorifer, Asansör veya Klima Projesi (3 takım)
16. Her bir proje müellifi tarafından düzenlenecek taahhütname
17. Toplam inşaat alanı 200 m2nin altında ve bir parselde tek yapının olduğu durumlarda Mimar ve Mühendisler tarafından düzenlenecek olan Fenni Mesuliyetlik taahhütnameleri 
18. Müteahhitlik Evrakları
a) Yapının müteahhitliğini mal sahibi üstlendiği takdirde;
- Nüfus Fotokopisi
- Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname
- Varsa Ticaret Odası Kaydı ve Vergi Levhası
b) Yapı Müteahhit tarafından yapılacak ise;
- Mal sahibi ve Müteahhit arasında düzenlenen noter onaylı yapım sözleşmesi
- Vergi Levhası 
kanunlarında mülkiyet belgesi yerine geçmesine dair hüküm bulunan ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi yetkili diğer makamlar tarafından verilen belge
- Oda Kayıt Belgesi
- Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri
- Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname
19. Toplam inşaat alanının 200 m2den fazla olduğu veya bir parselde birden fazla yapının olduğu durumlarda Şantiye Şefi Evrakları;
- İl sınırları içerisinde görev yapan Şantiye Şefi ve Mal Sahibi/Müteahhit arasında yapılan 
Sözleşme
- Şantiye Şefliğini üstlenildiğine dair taahhütname
20. Toplam inşaat alanının 200 m2den fazla olduğu ve bir parselde birden fazla yapının olduğu durumlarda Yapı Denetim Evrakları;
- Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi
- Yapıya İlişkin Bilgi Formu
- Yapı Denetim Kuruluşu ile mal sahibi arasındaki yapı denetimi hizmet sözleşmesi
- Yapı Denetim Kuruluşunun yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname
- Mal müdürlüğüne yatırılan Yapı Denetim Sözleşme Bedeli Makbuzları (aslı)
- Yapı Denetim Kuruluşunun imza sirküleri
- Yapı Denetim Kuruluşunun, yapılacak yapı için görevlendirdiği teknik personellerin ikametgah belgeleri
21. Gerekli ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün görüş yazısı
22. Gerekli ise ÇED Raporu
23. Gerekli ise İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı
24. Gerekli ise İzmir II Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı Temel Üstü Vizesi Müracaatında Aranan Belgeler:
1. Temel üstü vizesi talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal 
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde ahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.) 
vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. Harita Mühendisi tarafından hazırlanan temel üstü krokisi
3. Onaylanmış yapı ruhsatları
4. Yapı denetim veya fenni mesul tarafından hazırlanan temel üstü raporu

Tadilat Müracaatında Aranan Belgeler:
2. Tadilat talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal 
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.) 
vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
3. Tapu
4. Tadilat Projesi

Röleve-Restorasyon Tastiğinde Aranan Belgeler:
1. Röleve-restorasyon proje tasdiği talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal 
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)
vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. İmar Durumu Belgesi
3. Aplikasyon Krokisi
4. Mimari Proje

Ruhsat Yenileme İşlemlerinde İstenilen Belgeler:
1. Ruhsat yenileme talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal 
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)
vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. Tapu

Kat İrtifakı Müracaatında İstenilen Belgeler:
1. Kat İrtifakı talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal 
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)
vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. Yapı Ruhsatı Fotokopisi
3. Ruhsat eki onaylı projeden çekilmiş ozalit (2 adet)
Numarataj Belgesi Müracaatında İstenilen Belgeler:
1. Numarataj Belgesi talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal 
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)
vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. Tapu
3. Kiracı ise Kira Kontratı

Yapı Kullanma İzni (Oturma Raporu) Müracaatında İstenilen Belgeler:
1. Yapı Kullanma İzin Belgesi talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, mal 
- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)
vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2. Tapu fotokopisi
3. Tapu Maliki Nüfus Fotokopisi
4. Tapu Malikinin Güncel Adresini Gösteren İkametgah Belgesi
5. Yapı Ruhsatı
6. SGK İlişiksiz Belgesi
7. Mal Müdürlüğü Üst Yazısı
8. İş Bitirme Raporu 
- Fenni Mesuliyetlik var ise Fenni Mesuller tarafından hazırlanacaktır. 
- Yapı Denetim Kuruluşu tarafından denetlenen yapılarda Yapı Denetim Kuruluşu hazırlayacaktır.
9. Enerji Kimlik Belgesi

Yapı Denetim Hakedişlerinde İstenilen Belgeler:
1. Dilekçe
2. Yapı Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış hakkediş raporu
3. Fatura (fotokopisi)
4. Yapı Denetim Kuruluşu’nun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi
5. Kalıp ve demir imalatı kontrol tutanağı
6. Beton döküm tutanağı
7. Beton basınç dayanım raporu (grafikli sonuçları)
8. Şantiyeye gelen demir-çelik çubuk miktarını belirtir tutanaklar ve deney raporu (grafikli sonuçlar)

Şikayet Müracaatında İstenilen Belgeler:
1. Şikayet talebini içerir dilekçe:
- Dilekçe (üzerinde şikayetçi olunan taşınmaza ait tapu bilgileri ve adresinin açık olarak belirtilmesi ve şikayetçinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.)

Diğer iş ve işlemler ile ilgili aranacak olan belgeler için Belediyemizden bilgi alabilirsiniz.